2 king's royal rifle corps

 1. RiverdaleDIY
 2. dbf
 3. dbf
 4. dbf
 5. dbf
 6. dbf
 7. dbf
 8. dbf
 9. dbf
 10. dbf
 11. dbf
 12. dbf
 13. dbf
 14. RiverdaleDIY
 15. BrianQ
 16. brithm
 17. stolpi
 18. Timothy M. Gay
 19. Kevin Trott
 20. vitellino