2 devonshire regiment

 1. reddevon
 2. reddevon
 3. JonDodson
 4. reddevon
 5. fozman
 6. reddevon
 7. XRayX
 8. Justin History
 9. reddevon
 10. rd350lc
 11. reddevon
 12. CL1
 13. Buteman